Ashrams and Yoga Centres

Print

Some of the main Ashrams are Shivanand Ashram, Muni Ki Reti, Mahesh Yogi Ashram, Shankaracharya Nagar, Swarg Ashram, Gita Bhawan, Ved Niketan and Yoga Study Centre.